Når du kommer ind på startsiden, ses i venstre side, en række links til forskellige funktioner.

I midten af skærmen, ses en biloversigt for din region.

Du kan selv vælge, hvilke oplysninger du ønsker på biloversigten. Dette gøres ved at trykke på ”Tandhjulet”

Derefter vælges til og fra i oversigten.

Du har også mulighed for at se biler med forskellig status.

Dette gøres via ”status”, som vist nedenunder.

Ved at trykke på ≠, får du det modsatte end f.eks. ”logget ud”.

Det vil sige, at du får alle aktuelle biler på vejene, uanset deres driftsstatus.

Bilernes statusangivelser, har følgende betydning.

 Bilen er kørende fra fabrikken, og ud mod udlægningsstedet.

 Bilen er ankommet til udlægningsstedet, og arbejder på timebaseret afregning.

 Bilen er logget på, men er ikke i gang med en betalt tur.

 Bilen er på de 45 minutters aflæsningstid, på akkordbaseret kørsel.

 Har overskredet aflægningstiden på akkordbaseret kørsel, eller aktiveret ventetid på timebaseret kørsel.

 Bilen er logget ud.